Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 22.3.2020. 

REKISTERINPITÄJÄ

Macuste tmi (Y-tunnus: 2642603-4) Reiherintie 8 G 23, 00840 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kati Stenman Puhelin +358 40 7379419
Sähköposti [email protected]

REKISTERIN NIMI

Saaremme oma kärry -kauppakassipalvelun asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on  tilannut Saaremme oma kärry -palvelun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Saaren oma kärry – kauppakassipalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Saaren oma kärry – kauppakassipalvelun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Saaren oma kärry -kauppakassipalvelulla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. keräilylistoja ja  postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää alla olevat tiedot.:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Katuosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka 
  • Puhelinnumero
  • Mahdollinen K-plussakortin numero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palvelun käytön yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Saaremme oma kärry -palvelun ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa verkkokaupan asiakastililleen tallennetut tiedot, hän voi tehdä sen kirjautumalla asiakastililleen. Muissa tapauksissa (esim. uutiskirjeen tilaaja), mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUSET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).